نسیم خوش ماه شعبان وزیدن گرفته است تا اشتیاق ورود به ماه رمضان را در این گرمای بهاری لذت‏بخش کند، ماهی که واسطه ورود به زیباترین ماه سال است.

دوشنبه, 12/25/1399 - 08:14

نسیم خوش ماه شعبان وزیدن گرفته است تا اشتیاق ورود به ماه رمضان را در این گرمای بهاری لذت‏بخش کند، ماهی که واسطه ورود به زیباترین ماه سال است.