حجاب سند اطاعت از فرمانده هستی است. حجاب یعنی به جای شخص، شخصیت را دیدن. 21 تیرماه روز حجاب و عفاف گرامی

شنبه, 04/21/1399 - 06:39

حجاب سند اطاعت از فرمانده هستی است. حجاب یعنی به جای شخص، شخصیت را دیدن. 21 تیرماه روز حجاب و عفاف گرامی